Kalendarz wydarzeń

marzec 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ZAPRASZAMY

Zamówienia publiczne

sznurkowa-historia-b-iext31559935.jpg

Nowości biblioteczne

Statystyki odwiedzin

153846
DziśDziś403
WczorajWczoraj431
Obecny tydzieńObecny tydzień1776
Obecny miesiącObecny miesiąc8332
Obecny rokObecny rok153846

Współpraca

Biuletyn informacji publicznej
Starostwo Powiatowe w Żurominie
Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Radio 7 - Mława, Żuromin, Działdowo - 90,8 MHz
Tygodnik Ciechanowski
Your ad here
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Program rozwoju biliotekkultury
Kurier Żuromiński
Your ad here
Your ad here
Your ad here
Your ad here
Your ad here
czwartek, 22.03.2018

Nowości w Naszej Bibliotece

Statut PDF Drukuj Email
STATUT POWIATOWO - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻUROMINIE (wyciąg)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Powiatowo ? Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zwana dalej ?Biblioteką? jest wspólną instytucją kultury Powiatu Żuromińskiego, Gminy i Miasta Żuromin i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539);

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578);

 4. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest miasto Żuromin a terenem jej działania Powiat Żuromiński, Gmina i Miasto Żuromin.

§ 3

(...)

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką pełni Zarząd Gminy i Miasta a merytorycznie Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna, pełniąca funkcję biblioteki wojewódzkiej.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 5 

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych powiatu, miasta i gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury powiatu. 

§ 6 

Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, przechowywanie i opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;

 4. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej;

 5. organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu, gminy i miasta;

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury, w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu, gminy i miasta;

 7. sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

 8. koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu;

 9. udzielenie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu;

 10. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

§ 7 

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu. 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 8

Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, jest odpowiedzialny za jej działalność i jest pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników.

§ 9

(...)

§ 10 

W Bibliotece zatrudnia sie pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, którzy posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 11 

Pracownicy Biblioteki, wynagradzani są na podstawie właściwych przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych, będących instytucjami kultury. 

§ 12 
 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych.

 2. (...) 

§ 13 
 1. Szczegółową organizację wewnętrzna Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek określi dyrektor Biblioteki w regulaminie organizacyjnym.

 2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy i Miasta w porozumieniu z Zarządem Powiatu. 

§ 14

(...) 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI
§ 15 
 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu Powiatu Żuromińskiego i z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.

 2. Biblioteka może wypracować dochody własne, otrzymywać darowizny i dotacje z innych źródeł. 

§ 16 

Biblioteka finansowana jest na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. 

§ 17 
 1. Biblioteka w granicach przewidzianych przepisami prawa, może pobierać opłaty za prowadzenie usług.

 2. Wpływy z tego tytułu przeznaczone są na realizację celów statutowych.

§ 18

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19 

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

§ 20

Biblioteka uzyskuje osobowość prawna z chwila wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę.

§ 21

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.